Söka assistanshund


År 2009 gav regeringen Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att genomföra ett försöksprojekt omkring utbildning av service- och signalhundar. Projektet är nu avslutat och en utvärdering kommer att vara färdig under 2014.

Assistanshund som hjälpmedel

En assistanshund är en hund som används som hjälpmedel för en enskild förare. När en assistanshund är i tjänst eller under utbildning har den ett tjänstetäcke och är i sällskap med sin förare. En service- och signalhund är i tjänst under cirka åtta år.

Olika typer av assistanshundar

En assistanshund har en enda förare. De flesta assistanshundarna är ledarhundar. Det finns cirka 300 ledarhundar i Sverige. Övriga assistanshundar är servicehundar för rörelsehindrade, signalhundar för hörselskadade samt alarmerande servicehundar för personer med diabetes och epilepsi. Dessa service- och signalhundar är utbildade som hjälpmedel för personer med en viss kronisk funktionsnedsättning och är i nuläget drygt 100 stycken. Behovet är dock mycket större.

Att ansöka om assistanshund

En assistanshund är ett hjälpmedel. Här kan du läsa mer om vad som krävs av förare och hund för att få bidrag för utbildningen av hunden.

En assistanshund är ett hjälpmedel enligt en prejudicerande dom i Kammarrätten. Den som uppfyller de formella kraven för att kunna anhålla om bistånd för utbildning av assistanshund kan gå tillväga på olika sätt. Grundförutsättningen är dock att hunden köps och ägs av brukaren och ekipaget (hunden och ägaren) ska godkännas vid ett lämplighetstest innan utbildning kan påbörjas och intyget ska bifogas ansökan.

Ansökan

Oavsett vilken utbildningsväg man sedan väljer, fyller man i blanketten Behov av assistanshund (finns att ladda hem som pdf, se nedan) som skickas tillsammans med övriga handlingar till Assistanshundsrådet per post eller e-post:

Assistanshundsrådet
c/o Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga

E-post: info@assistanshundsradet.se

I domen från Kammarrätten i Göteborg (Mål nr 6759-04) behandlades ett ärende om handikappersättning för merkostnader för servicehund (alarmerande diabeteshund). Rätten skriver att det "... inte finns något principiellt hinder för att godta merkostnader även för andra hundar än ledarhundar."

Kammarrätten skriver vidare i domskälen att "... hundens förmåga att tidigt varna för låg blodsockerhalt är av sådan betydelse med avseende på NNs (patientens namn reds. anm.) funktionshinder att merkostnader för hunden, då den godkändes som servicehund skall beaktas vid prövning av rätten till handikappersättning."

Innan utbildningen påbörjas är det lämpligt att avtal tecknas mellan beställaren och instruktören. Nedan finns en avtalsmall där samtliga punkter som bör ingå i ett avtal finns med, men som valfritt kan användas i sin helhet eller i valda delar.

Utbildning och kostnader

Det finns olika vägar för hur och var ekipage (förare och hund) utbildas till assistanshundar. Man kan till exempel utbilda sin hund på egen hand, samarbeta med en assistanshundinstruktör eller skaffa en grundutbildad hund. Mer information finns på SKKs hemsida.

Att utbilda ett ekipage (förare och hund) kostar normalt mellan 30 000 och 60 000 kronor. Det täcker bland annat kostnader för kurser och instruktörens lön och resor. Väljer man en grundutbildad hund blir kostnaden givetvis högre, från ca 150000 kronor och uppåt.

I nuläget finns det inget statligt bidrag för assistanshundutbildning (förutom det bidrag som finns för utbildning av ledarhundar). Detta betyder att du som förare antingen själv kan bekosta hunden och utbildningen, eller så kan du söka bistånd från kommun eller landsting. Även om det i dagsläget inte finns ett statligt direktiv för kommunen att ge bidrag till kostnaden för en assistanshund, finns det inte heller en lag som förbjuder dem att göra det. Det finns inte heller någon åldersgräns eller andra bestämmelser på vem som får söka bistånd utan alla ansökningar måste behandlas individuellt. En annan möjlighet är att man söker ekonomiskt bidrag genom till exempel Global Grant eller vänder sig till lokala organisationer som till exempel Lyons.

Enligt en dom hösten 2006 i kammarrätten i Göteborg (mål nr 6759-04) fastslogs att en alarmerande servicehund (diabetes) är ett handikapphjälpmedel och att försäkringskassan är skyldig att ersätta kostnader för mat, veterinärkostnader, försäkringar och dylikt.

Ersättningen sker inom ramen för handikappersättningen. Domen är prejudicerande för assistanshundar. Kostnaden för hunden och utbildningen kan föraren antingen bekosta själv, eller få bistånd för utbildningen från kommun eller landsting. Det finns även möjlighet att ansöka om utbildningsbidrag från olika fonder.

När utvärderingen av HIs projekt är avslutad är tanken att regeringen skall ta ställning till ett fortsatt ekonomiskt stöd för utbildning och/eller inköp av assistanshundar.

Mer information kan hittas på www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt

För närvarande är det Svenska Kennelklubben som genom sitt Assistanshundsråd arbetar med att framkalla riktlinjer för olika typer av assistanshundar. De ansvarar även för Assistanshundsportalen. Vill du ha råd om huruvida en assistanshund är något för dig så kan du vända dig dit.

För att läsa mera klickar du på följande länk www.skk.se/hundagande/assistanshundar